Etosha
2011/02/06

Zebra & white elephantsZebra & white elephants.jpg